Susisiekite

+370 673 80706

UAB „BTB APSKAITA“ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „BTB apskaita” (toliau – Bendrovė) vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiame Bendrovės veikloje bei interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Bendrovės interneto svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Bendrovei bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Bendrovės atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

UAB „BTB APSKAITA“ vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • siekiant sudaryti ir vykdyti buhalterines, finansines ir/ar administravimo paslaugų ar kitas  sutartis;
 • išrašant sąskaitas už Bendrovės suteiktas paslaugas;
 • administruojant klientų duomenų bazę bei jūsų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose;
 • atsakant į Jūsų pateiktus klausimus, komentarus ar užklausas;
 • problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
 • susisiekimui su Jumis, pasikeitus Jūsų įsigytų paslaugų sąlygoms bei gerinant paslaugų kokybę
 • vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant Bendrovės darbuotojų duomenis ar vykdant darbuotojų atranką, Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą;
 • Vykdant įstatymuose numatytas pareigas ar teises.

Jūs pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Bendrovė valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome

Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir/ar gimimo datą, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys, telefono numerius, elektroninio pašto adresus, gyvenamosios vietos adresą, banko sąskaitų numerius, darboviečių istoriją ir kt.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti: užsakymų duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais, informacija apie Jūsų įsigytas prekes/paslaugas (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų prekių/paslaugų kainos ir kita su paslaugos įsigijimu susijusi informacija), klientų darbuotojų asmens duomenys ir kita su klientų buhalterine apskaita susijusi informacija;
 • duomenys, kuriuos galime tvarkyti apie Jus, kai lankotės Bendrovės svetainėje ir užpildote anketą siekiant gauti Bendrovės pasiūlymą ar nuotoliniu būdų prisijungiate prie Bendrovės buhalterinės programos;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Teisiniai pagrindai kuriais renkami Jūsų asmens duomenys

Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Bendrove sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį ar Jūsų kreipimasis į bendrovę atitinkamais klausimais bei  apsilankymas Bendrovės interneto puslapyje ir užpildydamas anketą ar prisijungęs prie Bendrovės naudojamos buhalterinės programos nuotoliniu būdu. Bendrovės teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Bendrovė tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Asmens duomenų saugojimo terminai

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Bendrovės informacinėse sistemose. Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Bendrovės teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Bendrovė imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas ir bendradarbiavimas su trečiaisiais asmenimis

Bendrovė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Bendrovei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų asmenų Bendrovė neduoda leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalauja imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų tretiesiems asmenims:

 • informacinių technologijų bendrovėms, kurios tvarko duomenis tam, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą Bendrovė perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Bendrovės svetainėje renkami duomenys
Administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Bendrovės serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose.

Surinktus duomenis apie Bendrovės svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad duomenų negalėtų disponuoti Bendrovėje nedirbantys asmenys. Be to, Bendrovės portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Asmens duomenų saugumas

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Bendrovės darbuotojai, dirbantys su asmens duomenimis, yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus ir potencialius klientus, įskaitant ir Bendrovės svetainės lankytojus, bei kitus asmenis kurių informacija perduodama Bendrovei.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Internetinio puslapio lankytojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Bendrovės internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už žalą, padarytą Jums bei Jūsų kompiuterinei sistemai.

Jūsų teisės ir kita aktuali informacija

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Bendrovę su rašytiniu prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Bendrovė juos tvarko.
 • kreiptis į Bendrovę su rašytiniu prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Bendrovę su rašytiniu prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai.
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. 
 • reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas. Tokiu atveju Bendrovė turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu info@btbapskaita.lt, telefonu +370 673 80706 ar adresu Karaliaus Mindaugo pr. 68-16, Kaunas LT – 44351. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę šiais būdais: 1) jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 2) jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją; 4) jei prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

Bendrovė gavusi Jūsų prašymą raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos pateikia raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

30 dienų laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos prašymą pateikusį asmenį apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu  info@btbapskaita.lt arba adresu Karaliaus Mindaugo pr. 68-16, Kaunas LT – 44351;
 • telefonu +370 673 80706.

Privatumo ir slapukų politikos atnaujinimas

Bendrovei atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, naujoji politikos versija bus paskelbta interneto svetainėje http://www.btbapskaita.lt.

Atnaujinta 2018-05-23